Ne luăm angajamentul de a vă păstra datele cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Așa cum știți deja, începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prezenta informare explică modul în care grupul de întreprinderi Trianbia (Trianbia Group SRL, Trianbia Formare SRL și Trianbia Consulting SRL), cu sediul principal în Municipiul Cluj-Napoca Calea Dorobanților nr. 25 ap. 21, jud. Cluj în calitate de operatori de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal cu privire la persoana dumneavoastră care sunt colectate la momentul înscrierii și/sau pe parcursul desfășurării evenimentului.

 • Datele cu caracter personal prelucrate

Colectăm, stocăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal care includ informațiile dumneavoastră personale precum: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, funcția, semnătura.

 • Scopul prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

(a)  numele dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail vor fi folosite pentru a vă contacta în vederea prezentarii unor noi oferte de formare profesională și perfecționare care v-ar putea interesa;

(b) numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, dar și semnătura dvs., vor fi folosite pentru încheierea contractului de formare profesională, pentru emiterea documentelor de facturare, și pentru emiterea certificatelor de participare eliberate în urma participării dvs. la programele noastre de formare;

(c) numele și prenumele, dar si semnătura vor fi folosite și pentru evidențele necesare firmei, inclusiv cele contabile.

Care este temeiul de prelucrare a acestor date 

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele dvs. personale este în primul rând consimțământul dvs., acordat cu prilejul completării formularului de înscriere, prin solicitarea de a participa la cursurile și/sau evenimentele organizate de grupul de întreprinderi Trianbia. Totodată, temeiul este unul contractual, și are la bază raportul comercial care a luat naștere între dvs. și firma organizatoare a evenimentului, prin înscrierea la cursul sau evenimentul organizat, dar și/sau un temei legal și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale grupului de întreprinderi Trianbia, prevăzut de Regulament.

 • Metodele, locul de prelucrare și locul de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu principiile legalității, echității și transparenței.

Vă asigurăm că am luat și păstrăm măsurile de securitate, tehnice și organizatorice corespunzătoare care să asigure un nivel de securitate adecvat riscului privind accesul neautorizat și distrugerea, pierderea, modificarea și dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate manual sau electronic prin intermediul unor instrumente tehnice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor.

Datele dvs. prelucrate sunt stocate la sediul nostru social și/sau la sediul oricăror colaboratori externi în calitate de parte terță cărora le încredințăm stocarea datelor cu caracter personal cum ar fi societatea de contabilitate care ține gestiunea contabilă a societății. De asemenea vom stoca datele și în cloud care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a datelor prin criptarea acestora.

Vom prelucra numai datele cu caracter personal necesare pentru scopurile de mai sus. Persoanele autorizate să prelucreze datele vor șterge imediat sau vor anonimiza datele cu caracter personal care nu sunt necesare în scopurile de mai sus.

 • Perioada de păstrare a datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de noi pe întreaga durată a colaborării și pe o perioadă ulterioară acesteia dar nu mai mult de 10 ani, și anume pentru îndeplinirea obligațiilor legale specifice pentru arhivarea și păstrarea obligatorie a documentelor pentru anumite perioade de timp.

 • Diseminarea, distribuirea și comunicarea datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi diseminate numai în măsura în care este necesar pentru ca grupul de întreprinderi Trianbia să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege sau regulamente și/sau să își îndeplinească obligațiile care ii revin în calitate de agent economic.

Datele dumneavoastră pot fi prelucrate de angajații noștri autorizați sa prelucreze datele în scopurile menționate mai sus. De asemenea, datele dumneavoastră pot fi prelucrate de către persoanele autorizate să întrețină și să dezvolte sistemul informatic al grupului, de către societățile care furnizează servicii informatice și electronice sau de stocare, sau de contabilitate, și de alte societăți din cadrul grupului de întreprinderi Trianbia, în aceleași scopuri, în calitate de procesatori de date cu caracter personal și pentru perioada strict necesară pentru a furniza astfel de servicii.

De asemenea, datele dumneavoastră pot fi distribuite autoritatilor, în cazul în care sunt solicitate in baza unui temei legal.

Entitățile/persoanele fizice menționate mai sus vor acționa în calitate de operatori autonomi de date cu caracter personal sau, după caz, de procesatori de date cu caracter personal.

Lista acestor persoane/entități este păstrată la zi și este disponibilă la cerere.

 • Dreptul de a accesa, actualiza, corecta și completa datele dumneavoastră, de a obiecta cu privire la prelucrare și de a depune reclamații

Aveți dreptul de a obține confirmarea existenței sau inexistenței prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana dumneavoastră.

De asemenea, aveți dreptul de a fi informat cu privire la următoarele:

 • originea datelor cu caracter personal;
 • scopul și metodele de prelucrare a datelor;
 • rationamentul aplicat datelor prelucrate electronic;
 • identitatea operatorului de date cu caracter personal și a procesatorilor de date cu caracter personal;
 • identitatea persoanelor sau categoriilor de persoane cărora li se pot transmite datele dumneavoastră cu caracter personal, sau care ar putea obține datele dumneavoastră în calitate de reprezentanți desemnați ai societății noastre.

De asemenea, aveți dreptul de a:

 • cere actualizarea, corectarea și completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • cere limitarea prelucrării la obiectul consimțământului pe care l-ați acordat prin acceptarea prezentei informari;
 • cere ștergerea, anonimizarea sau blocarea oricăror date cu caracter personal prelucrate ilegal;
 • solicita o declarație prin care să se ateste faptul că persoanele/societățile cărora le comunicăm sau diseminăm datele dumneavoastră cu caracter personal au fost informate și li s-au dat toate informațiile cu privire la realizarea oricărora din cererile de la punctele (a) și (b) de mai sus, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau a presupune un efort care este în mod clar disproporționat față de dreptul care trebuie protejat;
 • obține, într-un format utilizat în mod obișnuit și lizibil de dispozitive electronice, datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis.

De asemenea, aveți dreptul de a obiecta, parțial sau în totalitate, cu privire la:

– prelucrarea, din motive legitime, a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv a datelor relevante pentru scopurile în care au fost colectate;

– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă prezenta noile oferte în domeniul formării profesionale și perfecționării.

Pentru a vă exercita drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați prin e-mail Responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail: contact@www.trianbia.ro.

În cazul în care credeți că noi sau o persoană/societate căreia i-am comunicat datele dumneavoastră cu caracter personal v-a încălcat drepturile, puteți depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal având adresa în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania și la alte autorități competente de supraveghere.

 • Informațiile de contact ale Operatorului de date cu caracter personal și ale Responsabilului cu protecția datelor

Grupul de întreprinderi Trianbia acționează în calitate de Operatori de date cu caracter personal pentru datelor dumneavoastră cu caracter personal, al cărui sediu social principal este la adresa: Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap 21, jud. Cluj. Pentru a ne contacta cu privire la aceste drepturi, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa contact@www.trianbia.ro.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații cu privire la modul în care vă puteți exercita drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail indicată.

 • Formularul de consimțământ

După ce am primit și am citit prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (furnizată în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679), sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopurile și temeiurile anterior menționate.

 

Am luat la cunoștință și am înțeles deplin prezenta informare.