Registrul agricol, încotro?

Registrul agricol este în continuă schimbare. Modificările intervenite pe componenta legislativă ce reglementează materia registrului agricol, în special platforma RAN,  este la prima vedere inabordabilă.

Trecerea  rapidă de la Registrul Agricol pe hârtie la cel electronic, care potrivit reglementarilor legale in vigoare este obligatoriu interconectat cu Registrul agricol național (RAN), în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta, s-ar putea realiza mai ușor dacă, legiuitorul ar interveni în mod clar și cert fără interpretări legislative, luând în considerare în mod obligatoriu realitatea din teren.
În contextul actual reglementarea utopică nu își are locul.  

După o încercare eșuată de a trece rapid la varianta electronică a Registrului Agricol, autoritățile au ales să păstreze alternativ registrul electronic cu cel pe suporte de hârtie, cu obligativitatea integrării acestuia în sistemul național al registrului agricol.
1 ianuarie 2018 rămâne data la care toate primăriile trebuiau, la nivel teoretic să treacă la registrul agricol electronic.  Fiecare imobil situat în intravilanul localităților se identifică, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea străzii și numărul administrativ, atribuite de către autoritățile administrației publice locale și, după caz, după numărul cadastral.

Fiecare proprietate situată în extravilanul localităților, atât în cazul clădirilor, cât și în cel al terenurilor, cu sau fără construcții, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici.

Terenurile, cu sau fără construcții, situate în intravilanul localităților sau în extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se înscriu în registrul agricol, identificându-se prin numărul cadastral sau topografic și numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Un aspect greu de neglijat îl reprezintă fermierii, care indubitabil depind de adeverința de la Registrul Agricol, pentru subvenții.

Toate datele din registrul agricol, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, au caracter de interes public și trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.

 

Sursa: Candrea Cosmina